A lábát megfésülték és vörös foltok jelentek meg

a lábát megfésülték és vörös foltok jelentek meg

Midőn a számla végére értek, a nagymama ingerülten kiáltott fel: — Nem tudom, mire való a házmesternek a fütyülő? De csak kerüljek haza! A titokzatos nagyságos úrról sohasem tett említést a nagymama. Ez a nagyságos úr reggel komplex pikkelysömör kezelésére vonatkozó ajánlások, és este távozott a házból, ahol egy félreeső szobában aludt.

Délben nagy velős csontokat, párolgó marhahúsokat, frissen csapolt sört és Hölgy cigarettát, valamint a bécsi Sport című lapot vitte a szobájába a gazdasszony. Gyöngyvirág egyszer látta a cipőjét, midőn a szobalány tisztította.

Nagy amerikai cipők voltak, egy óriás viselhette volna. Gyöngyvirág máskor álmodott a cipőkkel. A cipők harmonikáztak. Majd egy bőrből való óraláncot talált a folyosón Gyöngyvirág. A nagymama gyorsan elkapta a kezéből. Egyszer hallotta fütyörészni a nagyságos urat.

Azt képzelte, hogy szőke, felkunkorodó bajusza van. Teli piros ajka. Buta kék szeme.

Legismertebb a budai Tabán. Igen gyakori az Alföldön Szolnok, Nagykőrös, Ócsa stb. Ritkábban, de előfordul a Dunántúlon és É-Mo.

Lapos nagy körme. Maga borotválkozik a tükör előtt. A tükörbe bámul, és hetykén fütyül. A gazdasszony számlája után, egy majoros szekéren utazott a városba, amiért a nagymama mindig átkozódva fizette meg a tízkrajcárnyi fuvarpénzt. A Fipsz-féle leányiskola egy szobából állott. Az asztal fél lábon élt, a dívány újságpapirossal volt kitömve, ételmaradékok hevertek a lábát megfésülték és vörös foltok jelentek meg sarokban, édes pálinkával telt piszkos üveg őrködött a kandallón, reménytelen szegénység és elhagyatottság közepette egy töpörödött öreg zsidó emberke egyházi dalokat énekelt.

Ő volt a tanári kar és igazgató egy személyben.

pikkelysömör kezelése ister

Az újságban hangzatos hirdetések jelentek meg a kitűnő kereskedelmi szaktanfolyamról, ahol két hónap alatt könyvvitelt, gyorsírást, kereskedelmi számtant, angol nyelvet meg lehet tanulni. Boldogtalan, elvált vagy özveggyé vált asszonyok ragadták meg a megélhetésnek ezt a módját; elzüllött fiúk, akiket minden iskolából kicsaptak; reménytelen vidéki vénkisasszonyok; kvietált katonatisztek és a dúsgazdag Kecskeméti utcai grófné vörös hajú, porcelán arcú unokája.

Az öreg zsidócska két forintot számított egy különóráért. A pénzt a nagymama papirosba csomagolta, és óva figyelmeztette Gyöngyvirágot, hogy a Kecskeméti utcai házról említést tegyen.

Szegények vagytok, állás kell, amelyből megélhetsz, mert én nem élek örökké. Az öreg zsidócska már a lábát sem látta, a felesége ajtódörömbözésén kívül egyebet meg nem hallott midőn is az ajtó alatti hasadékon át kicsúsztatott rejtett helyekről való hatosokataz akadémiával levelezett, és a héberek történetét írta már harminc esztendeje olyan betűkkel, amelyeket rajta kívül senki sem tudott elolvasni.

A falon Rezső trónörökös olajnyomatú arcképe függött, s a doktor a királyfi halálával hozta kapcsolatba szomorú sorsát.

pikkelysömör kezelése a fürdőben

Ebben a szegény szobában úgy világított a háromlábas asztal felett Gyöngyvirág haja, mint a lopott kincs. Doktor Fipsz, bár közeledett a nyolcvanadik évéhez, minden vagyonát, a két ócska szekrényt is beleértve, odaadta volna, ha megérintheti a tüneményes leány kezét. Itt ismerkedett meg első szerelmével, akinek egypár esztendeig csak a keresztnevét tudta.

Imrének hívták a szerencsés fickót. Csöndes, elgondolkozó arckifejezésű, tétova fiatalember volt. Atyja gazdag nagykereskedő, pesti patrícius. Imre mindenféle szerkezeteken törte a fejét, elfelejtett iskolába járni. Most az öreg zsidócskától akarta megtanulni előre kialkudott ötven forintért a kereskedelem tanulmányát, hogy majdan atyja üzletét átvehesse.

Imrének a haja a homlokába lógott, és oly tiszta volt az arca, mint egy szenté. Cúgos cipőben járt, sok különböző kihegyezett ceruza volt az oldalzsebében, töltőtoll és notesz. Egy potrohos, aranyfogú, beretvált arcú szélhámos volt a barátja, aki mindenféle vállalatot akart alapítani.

Gyanús, mosolygó, ravaszdi szemű férfiú volt, s olyan fáradhatatlan sárga cipői voltak, hogy Bécsig elmehetett volna gyalog. Halálfejes ezüstgyűrű volt a kisujján, és a kapu előtt zsebre dugott bottal sétálgatott, amíg a tanórának vége lett. Körülbelül ötvenesztendős férfi volt, de egyetlen fehér szál sem volt hajában, bajuszában. Mélyacsai úr, a vállalkozó szerette a tekervényes utcákat; azt mondta, hogy ezt pesti konfortáblisoktól tanulta.

Útközben mindig üzletekről beszélt. Talán tízféle terve volt. Utazási irodát, kávéügynökséget, detektívirodát és kis színházat akart nyitni. De célba volt véve egy ügynökség felállítása, amely a kliensek boldogságáról gondoskodik, nőket és férfiakat összehoz.

Ezenkívül a furcsaságok boltját is meg akarta nyitni az Andrássy úton. Más napokon új tervei voltak. Kiszámította, hogy Pesten mennyi borravalót kapnak a pincérek. Egy borravaló-intézetet akart nyitni, ahol mindenki biztosíthatná magát a borravaló ellen. Gyöngyvirág nem szerette az aranyfogú embert.

Mindig oly közel hajolt a leeresztett hajához, mintha le akarná ollóval metszeni. Bizonyosan van is a zsebében egy nagy kés, amellyel meggyilkolja éjjel a Dunaparton a nőket. Egy napon hiába várták a kapunál Mélyacsai urat a gyermekek, a potrohos férfiú kockás nadrágja és sárga keménykalapja nem tűnt fel a láthatáron.

Egyedül indultak útnak, és szótlanok voltak, mintha valóban pótolhatatlan lett volna Mélyacsai úr. Imre a Lánchídon és alagúton át kísérte Gyöngyvirágot. A Dunán úgy fénylettek a hajók az őszi napsütésben, mint a boldogság szigetei.

Nem is lehet baja annak, aki arányló szeptemberi délelőttön a Fecske fedélzetén a Margitsziget felé utazik. Az alagútban volt egy fülke, ahol egyszer csókolózni láttak egy piros kalapú asszonyságot egy deres oldalszakállas, cilinderes úrral.

Imre belépett a fülkébe, és keresgélni kezdett a falon.

  • The Project Gutenberg eBook of Bukfenc by Gyula Krúdy
  • MÁSODIK FEJEZET • Gyöngyvirág szerelme | Krúdy Gyula munkái | Kézikönyvtár
  • Csáth Géza novellái

Mintha valamely jelt, felírást, titkot kutatna. Hátranézett, és Gyöngyvirág utána lépett. Itt történt meg az első csók, amely Gyöngyvirág arcát érte. Odáig sohasem csókolta meg senki.

Talán csecsemő korában utoljára haldokló anyja, akiről csak annyit tudott, hogy féleszű vándormuzsikusnak volt a felesége. Vidéken céltalanul kóboroltak, és Gyöngyvirág egy istállóban született, mint a kis Jézus. Nem is értette mindjárt, hogy mit tett vele a szentkép arcú Imre. Megijedt, aztán hirtelen nevetni kezdett, mint aki valami nagy veszedelemtől menekült meg.

A füle alatt, a nyakán érte a fiú szája, és hasonló volt az érzése, amikor egy lepke a Sváb-hegyen a hajára szállott.

MÁSODIK FEJEZET • Gyöngyvirág szerelme

Érezte, hogy kis égő színes folt maradt nagyon fehér bőrén, amely talán sohasem múlik el. De még messzi van az Élesztő-villa. A csók után megnyílt a gyermekek szája, és végig a Krisztinán ezerféle dologról beszélgettek. Imre mindig Mélyacsai úrra terelte a szót. Bámulta ezt az embert, mint egy istent. Ha egyszer megkapja anyai örökségét, Mélyacsait társául fogadja.

Gyöngyvirág eloltja a lámpást. Többször levette fejéről sárga kemény kalapját, egy piros selyem zsebkendővel legyezte a kopaszságát, felhuzta meg levetette a keztyüjét. A gyermekek beleegyeztek Mélyacsai tervébe.

A minap is lelökött a járdáról egy katonatisztet, aki a tyúkszemére hágott. Gyöngyvirág elfelejtette a parancsot, és a lábát megfésülték és vörös foltok jelentek meg nagyanyjáról és annak Kecskeméti utcai házáról minden szégyenérzés nélkül beszélt.

És kifejezte ama forró óhajtását, hogy szeretne elszökni a háztól.

Gyöngyvirág nem mert ellentmondani, pedig irtózott Mélyacsai arany fogsorától. Egyszer megharapja az az ember. A sváb-hegyi útnál váltak el. Imre sokáig állott helyén, és Gyöngyvirág vissza-visszanézett.

A szeptember csodálatos pirosságokkal és sárgaságokkal festette be a hegyoldalt.

Biztos sokat tud. Olyan, mint a király. Mint az Isten. Egy kicsit azért. Van feje meg teste.

Az erdőkön olyan veres foltok voltak, mint Gyöngyvirág nyakán. Vajon ki csókolta meg az erdőt, hogy elpirult? Mikor elolvasta a betűket, hamar összefirkálta a szavakat.

vörös durva folt jelent meg a kéz bőrén

Óvakodva ment felfelé a hegyen, mintha egy gyémántgyűrűt talált volna az imént a városban.

vélemények